Wedding Photography Weddings Anglesey Photography for weddings Gyn-Briodas Prisiau Albymau Amdanaf Oriel Tystebau Amdanaf Prisiau Gyn-Briodas Albymau Tystebau Oriel

Amdanaf

Steil

Rwy’n ffotograffydd priodas hynod brofiadol gyda dros 16 mlynedd yn y busnes, ac rwyf wedi datblygu steil unigryw sy’n syml, syfrdanol, hyfryd o ddistroclyd, a chyfoes. Mae gen i ffordd o wethio sy’n anffurfiol a sydd, dwi’n meddwl, yn taro’r cydbwysedd perffaith hwnnw rhwng y lluniau naturiol, heb eu gosod, steil ddogfennol nad ydych chi hyd yn oed yn sylweddoli fy mod i’n eu cymryd, ac ychydig o ddelweddau creadigol rhyfeddol o hardd, i gyd yn cyfuno i greu atgofion priodas anhygoel bydd wedi eu cynllunio i bara oes.

Mae fy steil ymhell o fod yn ‘rhad’, ond mae fy mhrofiad, fy sylw i’r fanylion a fy chanlyniadau yn darparu gwerth eithriadol am yr arian. Ni ofynnaf ichi wneud unrhyw posio lletchwith yr ydych yn anghyffyrddus ag ef, ac ni wnai orwneud y Photoshop wedyn i greu priodas ‘ffantasi’ chwaith – byddaf yn adrodd stori eich diwrnod mawr yn syml a mwy neu lai fel y digwyddodd, ond gyda steil gweledol a soffistigedigrwydd unigryw fy hun yr wyf wedi ei ddatblygu dros y blynyddoedd.

Gwasanaeth

Mae fy nghleientiaid wedi disgrifio’r gwasanaeth rwy’n ei roi iddynt yn “rhagorol, cyfeillgar, anymwthiol a hwyliog, ond eto’n broffesiynol iawn ac yn sylwgar – gallwch fod yn sicr y byddaf yn gwybod eich union ddisgwyliadau ymlaen llaw, byddaf yn troi i fyny ar amser, y byddaf yn gwrtais, ond byddaf yn ddigon broffessiynnol i eich cynghori os ‘rwyf yn teimlo eich bod yn afrealistig am rhywbeth chwaith. Mae’n ddull profiadol sydd wedi’i gynllunio, ond hefyd yn un ymlaciedig sy’n jest cyflawni’r gwaith, wedi’i gynllunio i ganiatáu i chi dreulio’r rhan fwyaf o ddiwrnod mwyaf eich bywyd gyda’r bobl sy’n bwysig i chi ac nid y ffotograffydd. A thrwy gydol y broses, ni fyddaf byth yn anghofio pa mor breintiedig yr ydwyf i chi ofyn i mi fod yn rhan o’ch diwrnod arbennig.

Pecynnau

Rwy’n darparu pecynnau USB ac albwm cyfoes syfrdanol; pecynnau trwy’r dydd neu gyfnod cyfyngedig, ac rwy’n ddigon hyblyg i ddarparu ar gyfer y mwyafrif o amserlenni a chyllidebau o fewn rheswm. Rwyf hefyd yn gyffyrddus iawn yn tynnu lluniau priodasau o’r un rhyw.

Lleoliad

Rwy’n byw yn harddwch Ynys Môn yng ngogledd orllewin Cymru, ond yn tynnu lluniau priodasau ledled Cymru a Lloegr, ac rwyf hefyd wedi gwneud hynny mewn lleoedd mor bell i ffwrdd â Shetland, Sweden a Gwlad Pwyl, felly rydw i bob amser yn hapus i ystyried priodasau gyrchfan.

Felly os yw’r cyfuniad o luniau syfrdanol, gwasanaeth hynod broffesiynol a phrofiadol, a gwerth rhagorol am eich arian yn apelio, yna efallai mai fi yw’r ffotograffydd i chi. Mae fy nghwsmeriaid yn fy nghymeradwyu yn llwyr, ond peidiwch â chymryd fy ngair amdano yn unig, cliciwch yma i ddarllen rhai adolygiadau diweddar.

Costau

Am wasanaeth sy’n hynod fedrus ac sy’n darparu canlyniadau o ansawdd uchel yn gyson, ‘rwy’n cynnig gwerth arian rhagorol.

Mae’r holl pecynnau canlynol yn cynnwys eich lluniau wedi’u golygu’n llawn a’u postio i’ch oriel ‘password-protected’ eich hun ar fy ngwefan i’w rhannu fel y mynnwch.

Gwasanaeth Diwrnod Llawn

Rwyf ar gael i chi o mor gynnar tan mor hwyr ag y bydd ei angen arnaf ar y diwrnod – nid wyf yn cyfyngu ar fy amser, felly mae’r pris yn cynnwys POPETH, o’r paratoi bore cynnar i’r parti gyda’r nos os oes angen, heb unrhyw costau ychwanegol cudd o gwbl.

Mae’r tri phecyn Diwrnod Llawn uchod hefyd yn cynnwys yn y pris sesiwn tynnu lluniau anffurfiol gyn-briodas – darganfyddwch fwy yma

Gwasanaeth 6 Awr

Yn addas ar gyfer briodas eglwys, byddai hyn, er enghraifft, yn cynnwys y paratoadau bore tan frecwast y briodas; neu, os yw’n well gennych, o ychydig cyn y seremoni tan y ddawns gyntaf

1) Pecyn USB 6 awr: £595.00

2) Pecyn Albwm 6 awr: £795.00

3) Pecyn USB ac Albwm 6 awr: £895.00

Gwasanaeth 3.5 Awr

Wedi’i ddylunio’n bennaf ar gyfer priodas cofrestrydd ac i gyd yn yr un lleoliad, byddai hyn fel rheol yn cynnwys 45 munud dda cyn y seremoni, y seremoni ei hun, llongyfarchiadau a siampên ar ôl y seremoni, tynnu lluniau y briodferch a’r priodfab, a hefyd rhai lluniau ffurfiol o’r parti priodas cyfan.

1) Pecyn USB 3.5 awr: £385.00

2) Pecyn Albwm 3.5 awr: £585.00

3) Pecyn USB ac Albwm 3.5 awr: £785.00

Os oes angen, am gost y cytunwyd arni, gallaf drefnu ail ffotograffydd am unrhyw ran o’r diwrnod am unrhyw o’r pecynnau, er enghraifft i dynnu lluniau paratoadau bore’r briodferch a’r priodfab mewn gwahanol leoliadau.

Er gwybodaeth: ‘rwyf yn gofyn am flaendal o oddeutu 15% o gost lawn y pecyn, ac ar ôl ei dderbyn byddaf yn cau fy nyddiadur i bawb arall ar ddiwrnod eich priodas. Rwy’n hapus i gymryd rhandaliadau, ac ar gyfer unrhyw daliad a wneir byddaf yn gyrry derbynebau e-bost swyddogol i chi trwy gydol y broses. Byddaf hefyd yn gofyn i chi lofnodi a dychwelyd fy Ts&Cs/contract ffotograffydd priodas safonol.

LLuniau Gyn-Priodas

Weithiau’n cael eu galw’n ‘Engagement Shoots’, mae sesiwn tynnu lluniau anffurfiol gyn-briodas wedi’i gynnwys o fewn cost unrhyw pecyn priodas diwrnod llawn. Yn ddelfrydol rhyw fis cyn eich diwrnod mawr, cewch dod â’ch plant, eich ci, gwisgwch yr hyn rydych chi ei eisiau, ei gael lle bynnag yr hoffech chi – dim ond crynhoad anffurfiol iawn ydyw, ond mae’n bwysig am ddau reswm:

Yn gyntaf, mae’n helpu chi dod i arfer efo fi yn tynnu eich llun, fel ar ddiwrnod y briodas ei hun, os ydych chi neu’ch dyweddi yn naturiol ychydig yn swil o flaen y camera, byddwch chi’n llawer mwy hamddenol gyda fi a cawn ni lluniau llawer mwy naturiol a gwell.

Yn ail, mae’n gyfle delfrydol i’r ddau barti ddod i adnabod ein gilydd, sgwrsio am yr amserlen ar gyfer eich diwrnod mawr yn fanwl a thrafod yn union beth yw eich gofynion, er enghraifft unrhyw luniau penodol yr hoffech cael. Mae hefyd yn gyfle gwych i mi lunio amserlen ffotograffiaeth i chi yn seiliedig ar drefn redeg y dydd, a chynghori ar eich disgwyliadau os ydw i’n teimlo bod angen gwneud hynny.

Rhwng popeth, mae’n rhan bwysig o’r broses gyfan, ac yn fuddsoddiad hanfodol o fy amser i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl y medrai. Yn isod cewch weld lluniau o rhai sesiynnau tynnu lluniau gyn-briodas.

Albymau

Mae fy albymau yn ‘Photobooks’ cyfoes syfrdanol a argraffwyd yn yr Eidal gan Graphistudio ac maent yn ‘heirlooms’ hardd y byddwch yn eu trysori am flynyddoedd i ddod. Maent o ansawdd rhagorol, wedi’u gwneud â llaw gan grefftwyr, mae ganddynt dudalennau ‘flush-mounted’, maent yn dod efo gwarant oes a’r waw-ffactor hwnnw a wnaed-yn-yr-Eidal. Gyda degawdau o brofiad dylunio graffig proffesiynol, yr wyf yn dylunio pob tudalen yn unigryw er mwyn arddangos eich lluniau yn eu goleuni gorau un.

Rwy’n cynnig DAU steil sylfaenol:

Steill 1 – ‘Y Wedding Book’

Dyluniad cyfoes syfrdanol sy’n dal i gadw naws draddodiadol;
Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

Steil 2 yw’r – ‘Young Book’

1

Dyluniad chic mwy modern ond yn dal i gael ei gyfuno â chrefftwaith traddodiadol.
Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

Gellir addasud y ddwy steil i mewn i lawer o gyfuniadau syfrdanol gwahanol o feintiau, steiliau, fformatau tudalen, meintiau tudalennau a deunyddiau clawr ac ati. Mae’r prisiau pecyn yr albwm ar fy nhudalen costau yn seiliedig ar feintiau tudalennau, arddulliau clawr ac albwm fy newisiadau mwyaf poblogaidd. Fodd bynnag, byddwn yn hapus iawn i ddarparu cost i chi am unrhyw sbec bwrpasol arall yr hoffech chi, er enghraifft efallai y byddai’n well gennych i’ch clawr Llyfr Priodas fod yn lledr yn lle metelaidd ac ati.

Samplau i’w gweld

Cliciwch yma i weld cynllun o ddyluniad ‘Wedding Book’ hardd diweddar fi, and ac yma i gael sampl o ddyluniad ‘Young Book’ (sylwch os gwelwch yn dda bydd y tudalennau hyn yn agor mewn tabiau newydd).

Sut mae’r broses yn gweithio?

Pan fydd eich lluniau’n barod, gofynnaf i chi ddewis nifer penodol o’ch hoff luniau (yn dibynnu ar ba mor hir oedd eich pecyn priodas). Yna byddaf yn dylunio’r albwm ac yn anfon prawf PDF o’r cynllun atoch. Ni fydd unrhyw beth yn cael ei argraffu nes eich bod 100% yn hapus gyda’r dyluniad ac yn ei gymeradwyo, ac ar ôl ei lofnodi, bydd y gwaith celf yn cael ei anfon i Graphistudio yn yr Eidal er mwyn i’r albwm gael ei argraffu a’i roi at ei gilydd, fel arfer yn cymryd rhwng pedair a chwe wythnos.

Orielau Priodas Diweddar

Os oes oriel briodas benodol yn ddiweddar neu yn y gorffennol yr hoffech ei gweld, cliciwch yma i gael mynediad at holl orielau cyflawn y gorffennol ar fy safle ‘Weddings Showcase’ (wedi’i leoli o fewn fy llwyfan E-fasnach sydd ar wahân i’r wefan hon).

Mae’r orielau hyn wedi’u DIOGELU PASSWORD, felly cysylltwch â mi fy hun neu’r briodferch a’u priodfab eu hunain i gael y cyfrinair.

Tystebau

Mel Parry Photography Anglesey